Legislació catalana

LEGISLACIÓ D'ÀMBIT AUTONÒMIC - CATALUNYA

PROTECCIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT

Medi Atmosfèric

Llei 22/1983  de protecció de l'ambient atmosfèric

Contaminació Acústica

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica

Contaminació Acústica

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s'adapten els seus annexos

General

Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

General

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5560, pàg. 6868, de 4.2.2010 i en el DOGC núm. 5771, pàg. 89521, de 9.12.2010). (Incorpora correccions d'errades)

Avaluació Ambiental

Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

Medi nocturn

Llei 6/2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del mitjà nocturno

RESIDUS INDUSTRIALS I URBANS

General

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus

AIGÜES

General

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

General

Decret 188/2010, de 23 de novembre, d'aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya

En aquest llistat apareixen les normes (lleis marc i lleis autonòmiques) de les matèries més representatives, amb els desenvolupaments més importants. Si desitgen ampliar informació sobre legislació ambiental o sobre l'aplicació d'aquesta legislació en el seu cas particular, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.